Kontaktujte studnaře +420 602 346 834

Kontaktujte studnaře
+420 602 346 834

Tepelná čerpadla Příbram

ZKUŠENOSTI V OBORU STUDNAŘSTVÍ

Praxe v oboru

  • 27 let aktivní činnosti,
    praktické zkušenosti s vrtáním v jakékoliv hornině, včetně hornin
  • problémových (jíly, štěrky, bahna, písky) a velmi tvrdých hornin.

Odbornost a oprávnění k činnosti

  • Osvědčení o odborné způsobilosti vedoucího pracovníka vydané Obvodním báňským úřadem, odborně způsobilý, řídit kontrolovat, provádět práce uvedené v zákoně ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k provádění vrtů nad 30 metrů. Toto osvědčení je zároveň oprávněním k výkonu funkce vedoucího pracovníka – „závodní“.
  • Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem vydané Obvodním báňským úřadem v Kladně podle ust. § 5 odst.2, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a podle ust. § 1 odst.2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb. o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, a na základě ust. § 151 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu výše citovaného zákona § 3 písm. f) – vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3.
  • Živnostenský list s předmětem podnikání „studnařství“.
  • Živnostenský list s předmětem podnikání „vrtací skalní práce v rámci živnosti volné“